Familia creştină în societatea secolului XXI

 

Familia este un aşezământ dumnezeiesc, prima instituţie întemeiată de Însuşi Dumnzeu, de asemenea, familia are şi o însemnată importanţă socială fiind adeseori, numită “celula mamă a societăţii” şi cea mai importantă alcătuire socială “de care depind dezvoltarea, stabilitatea şi mai ales existenţa întregii omeniri”[1]. Dacă de-a lungul istoriei, familia a avut un rol fundamental în viaţa omenirii, trebuie să observăm că astăzi familia se confruntă cu noi şi multiple realităţi şi situaţii care-i ameninţă unitatea şi şubrezesc relaţiile soţi-părinţi (socri), părinţi-copii etc. Ameninţările reale ce pândesc familia ne explică de ce astăzi lumea este preocupată de soarta familiei, şi mai ales de soluţiile concrete ce se pot da “pentru a se păstra acest sanctuar al vieţii şi sfinţeniei cu scopul pentru care a fost creat de Însuşi Dumnezeu”[2]. Înainte de a aborda situaţia familiei în contemporaneitate şi problemele cu care se confruntă aceasta, trebuie să facem o scurtă radiografie a societăţii în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea.

1.Societatea secularizată a zilelor noastre

Când se vorbeşte de societatea zilelor noastre se afirmă că trăim într-o societate secularizată. Ce este o societate secularizată? Este societatea în care “ignorând cerul, omul de astăzi regăseşte pământul[3]. În societatea noastră secularizată[4] umanitatea contemporană este gravată de o descentrare spirituală. Lumea secularizată îl deturnează pe om de la scopul său principal: mântuirea sufletului; şi întoarce privirile omului de la lumea valorile spirituale, către (non)valorile marcate de efemeritatea acestei lumi. Efectul negativ al secularizării îl arată pe om „înhămat la jugul spațiului și al timpului”[5], făcându-l să deplaseze centrul de greutate al vieții de la Dumnezeu la om, sau altfel spus, de la teocentrism la anthropocentrism, și aceasta se vede în aceea că lumea se gândește și pune preț mai mult pe trup decât pe suflet, dominată fiind mai mult de valorile pământești decât de cele cerești[6]. Omul lumii actuale s-a transformat în homo aeconomicus, pentru care preocuparea majoră (cât și preocuparea societăţii contemporane) nu mai este religia, familia, valorile creştine ci economia, aceasta ducând inevitabil la uitarea lui Dumnezeu şi la apariţia fenomenului cunoscut sub numele de consumism, sau “după cum remarca un teolog occidental: «a trăi pentru a consuma şi a consuma pentru a trăi» constituie unul din cercurile vicioase cele mai periculoase ce caracterizează în mod relevant condiţia noastră socială şi existenţială”[7]. Secularizarea este înţeleasă ca o diminuare a preocupărilor religioase în condiţiile pluralizării activităţilor, a diversificării solicitărilor zilnice, care la nivelul familiei aduc o serie de mutaţii în aceasta mascând dezideratul comun al membrilor familiei (mântuirea sufletului şi convieţuirea armonioasă), şi făcându-le prioritare pe cele ale societăţii (economia, consumismul etc). Societatea actuală secularizată nu permite intervenţia veşniciei în structurile ei, omul vrea să se debaraseze de intervenţia lui Dumnezeu în viaţa sa, nemailăsând loc lui Dumnezeu nici în viaţa familiei sale.

 2. Problemele cu care se confruntă familia creştină astăzi

E un lucru cert că au existat întotdeauna pericole care au ameninţat integritatea familiei, dar acestea au fost mai puţine în secolele anterioare, pe când în secolul XXI pe lângă cele de dinainte s-au mai adăugat unele cu totul noi şi s-au intensificat altele. Principala cauză de divorţ îngăduită de stat şi de Biserică înainte, era infidelitatea conjugală sau adulterul. Se cere aici făcută precizarea că tot ceea ce se petrece până la divorţ se constituie într-o grupă ce se intitulează generic probleme cu care se confruntă familia sau cauze ce duc la destramarea ei, pe când divorţul este finalitatea familiei nucleare, tradiţionale[8] sau “moartea morală a familiei”[9]. În cele ce urmează voi face o prezentare a (pricipalelor)probleme cu care se confruntă familia creştină ortodoxă în început de mileniu III:

a) Adulterul. Multă vreme adulterul a fost singura cauză care făcea posibil divorţul. Despre adulter găsim referinţe atât în Vechiul Testament, la Ieş. 20, 14 vedem că gravitatea acestui fapt este atât de mare şi dăunătoare familiei încât Dumnezeu a reglementat acest lucru în porunca a-VII-a: “Să nu fii desfrânat/ Să nu preacurveşti” (depinde de ediţie), apoi la Lev. 18, 20 se spune: “cu femeia aproapelui tău să nu te culci… ca să (nu) te spurci”, cât şi în Noul Testament, unde Mântuitorul condamnă adulterul şi-l consideră ca pe un motiv canonic de divorţ[10]: “oricine va lăsa pe femeia sa, înafară de pricină de desfrânare, o va face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter” (Mt. 5, 38).

Ce este adulterul? În încercarea de a da o definiţie scurtă putem spune că adulterul este trădarea fidelităţii conjugale, căderea din harul căsătoriei, însă dacă ar fi să dăm o definiţie pe înţelesul tuturor, am putea-o formula aşa: “adulterul este legătura nelegiuită (nepermisă) a unui bărbat căsătorit, cu altă femeie decât a sa, sau a unei femei căsătorite, cu un bărbat altul decât al ei”[11].

Taina Căsătoriei îi leagă prin har şi iubire pe cei doi soţi presupunând respectarea legământului până la moarte, ori dragostea şi adulterul se exclud, nu pot exista împreună; adulterul distruge esenţa tainică a căsătoriei, devine semn evident al faptului că din căsătorie/familie a dispărut iubirea, situaţie ce atrage după sine disoluţia interioară a căsătoriei[12]. O căsătorie este adevărată doar prin iubire şi susţinută în adevăr prin harul Tainelor, de aceea putem îndrăzni să afirmăm că materia Tainei Cununiei este iubirea dintre soţi, ori dacă adulterul exclude iubirea, se dovedeşte că nu a mai rămas nimic din materia Tainei.

În societatea în care trăim, adulterul, numit şi infidelitate conjugală, termen ce ar părea că îndulceşte încărcătura gravă a faptului în sine, nu mai reprezintă ceva tabu sau nu mai este văzut ca un delict atât de grav ca în Evul Mediu, şi nici nu mai înspăimântă pe cel care se dedă la înfăptuirea lui. Această realitate e posibilă poate şi din pricina nemumăratelor posibilităţi ce le oferă cadrul actual al societăţii; viaţa modernă şi avântul fulminant al tehnologiei au făcut ca definiţia şi gama infidelităţilor să-şi mărească orizontul şi numărul. De la banalele SMS-uri, chat-uri, forum-uri, literatura şi materiale pornografice şi până la cadrul unei aventuri clasice toate sunt unelte ce facilitează şi contribuie negativ la realizarea de facto a infidelităţilor conjugale[13]. În ce priveşte situaţia infidelităţii conjugale, văzută de Noul Cod Civil, putem afirma că deşi s-a luat atitudine în acest sens, lucrurile nu sunt destul de clare, în sensul că în Noul Cod Civil se reglementează doar un aspect financiar, astfel, cel care se dovedeşte a fi infidel poate fi obligat, în caz de divorţ, să plătească celui înşelat despăgubiri (art. 388 ş.u.)[14], pe lângă acest aspect pur juridic şi fără implicaţii morale şi religioase, chiar dacă în art. 309 (a.1) se spune că soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral, observăm că infidelitatea conjugală nu mai constituie unpăcat atât de greu. Gravitatea adulterului constă în faptul că pe lângă păcatul săvârşit şi trădarea faţă de celălalt soţ, răpeşte şi prostituează un trup ce este proprietatea altuia şi aduce dezolare şi ruină în sânul familiei.

b) Noile tipuri de familii şi deviaţiile sexuale actuale. O altă cauză a destrămării familiei tradiţionale şi a slăbirii coeziunii ei interioare o constituie modele noi de familie “care nu sunt altceva decât forme denaturate ale modului de convieţuire firească dintre bărbat şi femeie, aceste modele de aşa zise noi familii încearcă să ofere un model alternativ faţă de ceea ce înseamnă familia serioasă şi adevărată”[15].

b1) Un tip de familie este considerat astăzi şi concubinajul. Sociologia defineşte concubinajul ca “un mod de a trăi împreună al cuplurilor moderne, în afara contractului de căsătorie”[16], deşi în cadrul acestei coabitări cei doi realizază majoritatea funcţiilor familiei, trăirea în concubinaj este o percepţie falsă şi dăunătoare societăţii şi sufletului mai ales. Societăţii prin aceea că, în concubinaj se urmăreşte satisfacţia sexuală, fuga de responsabilităţi etc şi se afirmă dezinteresul pentru funcţia reproductivă, iar în ce priveşte sufletul, prin aceea că cei doi se găsesc în afara Tainei Căsătoriei, vieţuind în păcat, de aceea şi unirea lor e una în păcat nu în harul Căsătoriei; astfel concubinii îşi pun în primejdie mântuirea sufletului. Chiar dacă sunt căsătoriţi civil, cei doi tot în concubinaj se găsesc, într-o formă oficială am putea spune, căci pe lângă păcatul lor, ei nu pot fi primiţi la Sfintele Taine, decât numai în momentul în care hotărăsc să se spovedească şi să se unească prin Taina Căsătoriei. Diferenţa dintre căsătorie şi concubinaj (pe lângă cea religioasă, morală etc) constă în aceea că concubinajul este marcat de o fragilitate sporită accentuată de motivaţii de ordin psihologic, în care cei doi cred că se găsesc într-o căsătorie de probă, încercare, căutare unei potriviri de caracter[17] etc, din păcate tot aşa gândesc astăzi foarte mulţi tineri, care până să se căsătorească, vieţuiesc în concubinaj şi câte 3-4 ani, bineînţeles că trebuie precizat că nu toţi trăiesc astfel. Concubinajul, marcat de o fragilitate aparte, sfârşeşte în 60% dintre cazuri printr-o simplă despărţire, iar în restul cazurilor se ajunge la căsătorie, fie de bună voie şi din iubire, fie obligaţi de faptul că, în timpul perioadei de concubinaj, a apărut un copil, doi etc. Acesta este şi motivul pentru care foarte multe state au legiferat concubinajul; se nasc foarte mulţi copii din cuplurile necăsătorite: pe locul întâi e Islanda cu 65% copii născuţi din relaţii de concubinaj, Danemarca şi Suedia cu 55%, Anglia 43% etc. Astfel ne punem întrebarea: de ce nu se mai căsătoresc tinerii şi trăiesc în concubinaj? Există câteva cauze posibile: emanciparea societăţii româneşti după modelul occidental; prelungirea studiilor şi dorinţa de a face carieră; lipsa resurselor necesare unui trai decent; problemele financiare, la care se mai adaugă legiferarea concubinajului în Codul Familie şi în Noul Codul Civil, şi mai grav decât atât e apropierea dintre concubinaj şi căsătorie realizată în interpretarea art. 8 din Convenţia Europeană a drepturilor omului, care prevede că orice persoană are dreptul să i se respecte viaţa de familie, însă în accepţiunea Curţii Europene noţiunea de familie are 2 înţelesuri: de jure– ca o consecinţă a încheierii actului jurudic de cununie; şi de facto– ca rezultat al convieţuirii dintre bărbat şi femeie, fără încheierea căsătoriei[18]. Această atitudine occidentală faţă de familie, care aproape că nu mai face diferenţa între cei care trăiesc în concubinaj şi cei căsătoriţi, este una foarte tragică ce ar trebui să ne ridice mai multe întrebări, eu aş aminti doar una: De ce a dispărut perspectiva religioasă a vieţii de familie din orice reglementare a Uniunii Europene pe această temă?

b2) În societatea zilelor noastre o structură tot mai des întâlnită este familia monoparentală. În societatea tradiţională, ce avea la bază familia extinsă, cea monoparentală era dezaprobată, însă în societatea modernă viziunea asupra familiei s-a schimbat, şi atunci când problemele apar în sânul unei familii, în loc să se caute soluţii viabile pentru familia în cauză, de multe ori instanţele judecătoreşti neţinând cont de integritatea familiei şi de statutul acesteia ca mică biserică, consideră că este mai bine pentru copii ca părinţii să se despartă decât să fie supuşi unui climat conflictual, care oricum va exista şi după despărţire, în încercarea fiecărui părinte de a-i atrage pe copii de partea lui. Familia monoparentală are legătură şi cu concubinajul, în sensul că acesta poate duce la apariţia acestui tip de familie, şi dau aici un exemplu: în urma naşterii unui copil unul din părinţi acceptă să-l crească, fără a-l obliga pe celălalt să participe activ la creşterea copilului. Acest aspect arată limpede că o astfel de structură familială[19] nu e sănătoasă şi benefică pentru copil, în sensul că acesta e lipsit de dragostea ambilor părinţi, de comuniunea familială şi în mod cert de posibilitatea unei educaţii adecvate[20]. În acest climat conflictual este indispensabilă intervenţia Bisericii, care are totuşi o soluţie sau mai exact un remediu[21] pentru a evita crearea unor noi familii (monoparentale, reconstituite etc) pe fondul unei rupturi apărute într-o familie sănătoasă din toate punctele de vedere.

B3) Devianţele sexuale. Prin devianţă sexuală se înţelege orice formă de comportament sexual ilicit, sau forme total denaturate de relaţie nefirească dintre persoane de acelaşi sex, prin practicarea păcatelor împotriva firii (homosexualitatea şi lesbianismul), acestea atacă direct scopul căsătoriei: naşterea de princi şi mântuirea. Aceste devianţe au existat dintotdeauna, le întâlnim şi în Sfânta Scriptură[22], însă ceea ce ne pune în gardă astăzi e modul cum sunt privite acestea, şi anume ca fiind normale şi capabile de integrare socială, însă ele nu sunt decât forme bolnavicioase ale instinctului de procreare, pe care Biserica nu le acceptă niciodată. Ceea ce este şi mai grav, îl constituie faptul ca în aceste forme de vieţuire, copiii care se nasc în familiile adevărate şi normale, fiind înfiaţi de asemenea cupluri cu viaţă nefirească, devin obiectul plăcerii lor şi al deformării instinctului procreerii, aşa cum şi colectivismul sexual transformă omul în sclavul plăcerilor dereglate de păcat, ca şi întreaga gamă a perversiunilor sexuale care coboară pe om sub demnitatea sa[23].

c) Avortul. Această mare problemă a secolelor XX şi XXI şi cu siguranţă şi a celor următoare, macină şi distruge oameni, familii şi naţiuni, ba mai mult îi determină pe cei căsătoriţi să vadă în relaţia dintre bărbat şi femeie numai plăcerea, înlăturând obligaţiile familiale. Dacă până nu demult lumea trăia sub îndemnul biblic: “creşteţi şi vă înmulţiţi”, astăzi lumea fuge de acest îndemn urmându-şi instinctul într-o manieră hedonistă. Suprapopularea[24] sau extincţia populaţiei sperie oarecum cuplurile şi le înfluenţează numărul de copii pe care vor să-i nască, şi dacă totuşi au ajuns la limita propusă, limită ce nu depăşeşte astăzi 1-2 copii, practică avortul care nu e altceva decât un asasinat, de care cei mai mulţi nu-s conştienţi, din pricina faptului că nu au fost educaţi şi informaţi în acest sens; ei trebuie conştientizaţi că din momentul unirii spermatozoidului cu ovulul, că încă din starea de organism monocelular este vorba despre o fiinţă vie integrală[25]. Un lucru care doare şi mai tare cu privire la avort, este tragedia legalizării acestuia, destul de veche în România[26]. Acest lucru este foarte grav deoarece dă libertatea de a se comite crimă, cu alte cuvinte este singura crimă permisă şi legală, poate că acesta este şi motivul pentru care statisticile sunt înspăimântătoare. În România, între anii 1957-2008 există înregistrate 22178906 avorturi[27], e o realitate foarte tristă pentru un popor ortodox, o realitate care doare din toate punctele de vedere. O întrebare care se pune frecvent e aceea: Acceptă Biserica avortul? Răspunsul e categoric: Nu, deoarece avortul are aceiaşi gravitate ca şi crima, însă există o situaţie în care “Biserica acceptă avortul doar în cazul în care trebuie să se facă o alegere între viaţa mamei şi a copilului, este admisibil moral să se acorde prioritate mamei”[28].

d) Migraţia. Este un fenomen la modă în România, început prin anii ‘90 şi intensificat în anii 2000, şi care ridică atâtea probleme, atât în ce priveşte stabilitatea familiei, cât şi educaţia copiilor ce au părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Fenomenul acesta crează câteva scenarii nefavorabile familiei şi Bisericii: un părinte rămâne în ţară cu copiii, iar celălalt lucrează în străinătate, unde furat de mirajul financiar şi posibilitatea locurilor de muncă, pune viaţa religioasă pe un alt loc, asta cu atât mai mult cu cât “Ortodoxia în Occident rămâne o prezenţă discretă, iar asistenţa socială în diaspora nu e foarte diversificată”[29]. Acesta e un scenariu, dar un altul cu implicaţii şi mai grave este acela în care ambii părinţi pleacă în Occident la muncă, iar copiii rămân în grija bunicilor, neamurilor, fapt ce atrage după sine câteva consecinţe grave: -copiii sunt privaţi de dragostea ambilor părinţi, însă sunt stimulaţi financiar de aceştia având posibilitatea de a deschide şi alte uşi interzise, fără ca cineva să îi oprească şi să le ofere posibilitatea de a discerne; apoi scindarea familiei prin separarea părinţilor de copii aduce şi mai multă fragilitate şi scade potenţialul vieţii religioase, copiii nu mai frecventează biserica, şi prin aceiaşi situaţie trec şi părinţii pe motiv că programul de muncă nu le permite. Este vremea să luăm atitudine şi să demonstrăm că familia -mică biserică- este mai importantă decât chemarea financiară a Occidentului.

Problemele cu care se confruntă familia creştină nu se rezumă numai la cele de mai sus, ci sunt mult mai multe şi diferite ca prioritate, efecte, consecinţe etc, însă ceea ce e bine de reţinut e că dacă s-ar lua atitutine într-un mod şi mai serios în rezolvarea problemelor mari, ar dispărea din grafic multe din cele mai puţin periculoase. Ei bine, pe acest fundal al noilor provocări seculare ce ameninţă familia trebuie să apară curajul Bisericii de a se implica pe deplin în acestea şi de a căuta soluţii actuale care să garanteze “supravieţuirea” familiei creştine în societatea secolului XXI.


[1] Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Familia azi. Probleme pastorale şi sociale, în rev. “Glasul Bisericii”, anul LVII (2001), nr. 9-12, p. 119.

[2] Ibidem, p. 120.

[3] Olivier Clement, Despre secularizare, trad. rom. Daniela Cojocariu, în rev. “Contacts” (SOP), anul LI (1999), nr. 187, p. 16.

[4] Pentru a înţelege sensul cuvântului secularizare se impune să vedem etimologia acestuia: termenul vine din substantivul latin saeculum care în limba română se poate traduce: lume ca realitate spaţio-temporală. În limba latină există şi un alt termen sinonim cu noţiunea de lume şi anume mundus, acesta se referă doar la sensul spaţial, fiind corespondentul substantivului κοσμος din limba greacă. Iniţial noţiunea de secularizare derivată din substantivul saeculum avea o conotaţie juridico-canonică, semnificând trecerea unei persoane de la statutul de cleric la cel de laic sau trecerea bunurilor bisericeşti din proprietatea Bisericii în proprietatea Statului. Cu acelaşi sens termenul a fost folosit şi în limba română în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române unite, când s-a semnat decretul de secularizare a averilor mănăstireşti, adică trecerea lor în proprietatea puterii seculare. Secularizarea, în sensul actual, este înțeleasă ca o adaptare la spiritul vremii, care culminează cu orientarea omului mai mult spre lumea de aici și nu spre Dumnezeu. O lume secularizată, înseamnă o lume în care nu există loc pentru Dumnezeu, ori chiar Cel care le-a făcut pe toate este exclus din toate. Pentru aprofundarea și cercetarea amănunțită a noțiunii vezi: Pr. Dr. Gheorghe Popa, Comuniune și înnoire spirituală în contextul lumii secularizate, Ed. Trinitas, Iași, 2000, pp. 23-41, și de asemenea Pr. Mihai-Claudiu Foca, Fenomenul secularizării, în rev. “Slova creștină”, anul II (2010), nr. 18, p. 8.

[5] Sfântul Iustin Popovici, Omul și Dumnezeul-Om: abisurile și culmile filosofiei, trad. rom. Pr. Prof. Ioan Ică și Diac. Ioan Ică jr., Ed. Sofia, București, 2010, p. 49, mai spune Sfântul Iustin despre omul tributar spațiului și timpului (omul aplecat de bunăvoie -prin păcat- spre acestea) că “toți oamenii, toate semințiile, toate popoarele, toate generațiile sunt deopotrivă înhămate la acest îndoit jug pe care-l trag cu anevoie, zi și noapte… îl trag și se împiedică, iarăși îl trag și iarăși se împiedică. La ce bun? Cine îi înjugă ca apoi să nu-i mai desjuge niciodată? O, timpul! Spuneți-mi taina timpului!… Timpul: amarnică povară… Și spațiul? – Frate geamăn și de suferință al timpului!”, prin aceasta exprimare metaforică Sfântul Iustin vrea să indice vacuum-ul spiritual care caracterizează lumea, în sensul că lumea „nu iubește intervenția veșniciei în viața ei” (p. 91).

[6] Pr Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, Ed. IBMBOR, București, 1998, p. 142.

[7] Ibidem,  p. 8.

[8] Divorţul este finalitatea familiei normale, tradiţionale, dar el poate fi drumul ce duce la crearea altor tipuri de familii: monoparentale, reconstituite etc.

[9] Pr. Prof. Dr. Gheorghe Soare, Impedimentele la căsătorie şi motivele de divorţ, în rev. “Biserica Ortodoxă Română”, anul LXI (1943), nr. 4-6, p. 236, vezi şi Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, art. cit., p. 124.

[10] Ibidem, p. 238.

[11] Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Ed. Tipografia Ep. Ortodoxe Alba Iulia, 1996, p. 160, vezi şi R. Parayre, Le peche de ladultere, în “D.T.C.”, Paris, 1923, p 465. Părintele C. Mihoc afirmă că “adulterul este o gravă încălcare a voii şi Legii lui Dumnezeu, el este întotdeauna preadesfrânare, spre deosebire de păcatul desfrânării, săvârşit de cineva care n-a fost niciodată legat prin Taina Cununiei” vezi Pr. Constantin Mihoc, Taina Căsătoriei şi familia creştină, Ed. Teofania, Sibiu, 2002, p. 166.

[12] Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, op. cit., p. 168.

[13] Dacă punem problema şi din punct de vedere statistic vedem că situaţia nu e încurajatoare deloc: deşi sondajele de opinie arată că 90% din cei căsătoriţi condamnă relaţiile extra-conjugale, statisticile anchetelor naţionale arată că 35% dintre soţii şi 45% dintre bărbaţi au avut (cel puţin) o relaţie extra-conjugală. În Romania, după 1989 rata divorţialităţii a a crescut enorm, numai în 2009 s-au înregistrat 32341 cazuri de divorţ, iar prima cauză invocată era infidelitatea conjugală (8%), alcolismul (6%), violenţa (4,6%) etc, iar în 2010 au avut loc 31000 de divorţuri, cele mai puţine din ultimii 10 ani, însă tot în 2010 s-au înregistrat şi cele mai puţine naşteri, pentru o cercetare statistică mai amănunţită vezi Institutul Naţional de Statistică, INSSE, Comunicatul de presă 233, Populaţia şi fenomenele demografice, 11 octombrie 2011.

[14] Noul Cod Civil, 1 octombrie 2011, p. 42.

[15] Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, art. cit., p. 124.

[16] Maria Bulgaru, Sociologie, vol. II, CE USM, Chişinău, 2003, p. 74.

[17] Vezi Ioan Chelaru, Căsătoria şi divorţul- Aspecte juridice, religioase şi de drept comparat, Ed. A92 Acteon, Bucureşti, 2003, p. 55.

[18] Gabriela Lupşan, Dreptul familiei, Ed. Junimea, Iaşi, 2001, pp. 114-116.

[19] Trebuie făcută precizarea că există situaţii în care nu se poate evita apariţia familiei monoparentale, în cazul decesului de exemplu.

[20] Diac. Asist. Dr. Doru Costache, Rolul familiei în educaţia copiilor, în vol. Congreul Internaţional Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 247.

[21] Vezi mai jos subcapitolul Remedii pastoral-misionare, punctul a).

[22]Incestul (Lev. 18,6-17; 20,11,12,17,19-21), homosexualitatea (Lev. 18,22; 20,13; 1Cor. 6,9,10; Rom. 1,27,28), zoofilie (Ex. 22,19; Lev. 18,23; 20,15,16), concubinaj [preacurvie] (Ex. 22,16; Lev. 19,20; FA. 15,20; 1Cor. 5,9-11; 6,13,18; Efes. 5,3; Evr. 12,15,16), prostituţie (Lev. 19,29; Efes. 5,5).

[23] Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, art. cit., p. 126.

[24] Există o întreagă literatură pe tema aceasta a extincţiei populaţiei, plus nenumărate filme care tracasează şi pervertesc perceţia tinerilor despre om şi viaţă pe pământ, ba mai nou apar site-uri care se ocupă de astfel de statistici demografice, un exemplu de site oficial este www.worldometers.info, care afirmă că popolaţia globului a ajuns la 6999186597 locuitori, şi estimează că până pe 1 noiembrie 2011 va atinge pragul de 7 miliarde.

[25] John Breck, Darul sacru al vieţii, trad. rom. P.S. Irineu Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj Napoca, 2001, p. 102.

[26] Primul decret s-a dat în 1957/ decr. nr. 463 şi viza avortul la cerere, astăzi avortul se poate face legal până la 12-14 săptămânî de sarcină (art. 185 din Codul Penal).

[27] Cf. Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare din Ministerul Sănătăţii, statististică publicată în ziarul “România Liberă”, marţi 22 februarie 2011.

[28] John Breck, op. cit., p. 104.

[29] Pr. Prof. Dr. Emanuil Băbuş, Ortodoxia naţiunilor în Europa Occidentală, în vol. Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 113.

fragment din studiul Încercare de radiografiere a familie creștine în sec. XXI, perspective și remedii pastoral-misionare, Pr. Vasile Pop